Home » Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan nào?
Lập báo cáo tài chính

Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan nào?

by chungnv02

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Dựa vào định nghĩa báo cáo tài chính thì chúng ta có thể suy ra được các vai trò của báo cáo tài chính của một doanh nghiệp như sau:

Cung cấp thông tin của một doanh nghiệp về:

Tài sản

Thông tin tài sản của một doanh nghiệp được thể hiện trên bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thông tin tài sản bao gồm: tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, hàng tồn kho, tài sản cố định, công cụ dụng cụ,…

>> Tham khảo: Hai cách tiếp cận thành công để lập kế hoạch tài khoản.

Nợ phải trả

Tương tự như tài sản , thông tin nợ phải trải của một doanh nghiệp được thể hiện trên bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thông tin nợ phải trả bao gồm: nợ phải trả người bán, người lao động, nhà nước, các khoản phải trả khác,…

Vốn chủ sở hữu

Tương tự như nợ phải trả , thông tin vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp được thể hiện trên bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Thông tin vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn góp của chủ sở hữu (điều này thể hiện trên giấy phép kinh doanh), lợi chưa phân phối, các quỹ trích lập,…

Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ

Thông tin này được thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Các luồng tiền

Thông tin này được thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Như vậy vai trò chính của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin. Ngoài ra chúng tôi nghĩ rằng nó không còn vai trò khác, các thầy cô và các bạn có thể chế thêm vai trò nhưng không thể thoát khỏi vai trò chính này của báo cáo tài chính.

>> Tham khảo: Những sai lầm bán hàng qua mạng xã hội mà nhóm của bạn nên tránh.

Căn cứ Điều 110 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định về nơi nhận Báo cáo tài chính như sau:

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

>> Tham khảo: Thời điểm lập hóa đơn được Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thế nào?

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Lưu ý: Quy định này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Related Posts

Leave a Comment